Kilpailumääräykset

Suomen Kukkakauppiasliiton tuomarikomitean 8.10.2016 (sekä sähköpostitse 16.3.2017) tarkistamat ja liiton hallituksen 21.4.2017 hyväksymät kilpailusäännöt. Tuomarikomitean hyväksymät kilpailupaikan peruutusehdot lisätään kilpailumääräyksiin ja sääntöihin pysyviksi 12.9.2019 lähtien.

KILPAILUORGANISAATIO

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Varsinaisen SM-kilpailun järjestää Suomen Kukkakauppiasliitto r.y. (SKKL) ja sen hallitus.

Kukkasidonnan Suomen mestaruuskilpailu® on Suomen Kukkakauppiasliiton rekisteröimä tavaramerkki.

Piirimestaruuskilpailut / Avoimet kilpailut järjestää Suomen Kukkakauppiasliitto r.y:n piirit ja niiden hallitukset.

Kilpailun järjestäjä eli SKKL

Laatii kilpailubudjetin ja nimeää SM-kilpailun johtajan. SKKL ja kilpailun johtaja valitsevat muut kilpailukomitean jäsenet.

Kilpailunjohtaja pyritään valitsemaan mahdollisuuksien mukaan sen piirin jäsenistöstä minkä alueella kilpailut järjestetään. Samoin kuin muut kilpailukomitean jäsenet alueen piirin kanssa yhteistyössä.

Skkl / Kilpailun johtaja esittää kilpailukomitean kokoonpanon tuomarikomitealle, joka tarkistaa että kilpailuorganisaatiolla on sääntöjen mukainen pätevyys, ja hyväksyy sen.

  • Vastaa palkintojen hankinnasta ja jaosta.
  • Päättää yhdessä kilpailukomitean kanssa mahdollisten sponsoreiden hankkimisesta ja näkymisestä.
  • Neuvottelee ja allekirjoittaa mahd. yhteistyökumppanin kanssa sopimuksen kilpailupaikasta ja kustannuksista.
  • Lähettää kilpailijoille heidän arviointilomakkeensa (mikäli niitä ei ole ollut mahdollista antaa heti kilpailujen jälkeen tuomaripalaverissa)
  • Valitsee mahdollisimman pian SM-kilpailun jälkeen kilpailuorganisaation seuraavalle vuodelle. SKKL:n toimesta tuomarikomitea tarkistaa osaltaan myös kilpailuorganisaation pätevyyden.

Seuraavat kilpailuorganisaation eri jäsenten tehtävät ja toimenkuvat pätevät soveltuvin osin myös liiton tai sen piirien järjestämissä avoimissa kukkasidontakilpailuissa tai piirien mestaruuskilpailuissa.

2. KILPAILUKOMITEA

Kilpailukomitea on kilpailun ylin päättävä elin. Kilpailukomiteaan kuuluu 3-5 henkilöä.

Kilpailukomitean on muodostuttava siten, että vähintään puolella sen jäsenistä on SKKL:n tuomarioikeudet. Piirin mestaruuskilpailuissa/ Avoimissa kilpailuissa vähintään yhdellä kilpailukomitean jäsenistä on oltava tuomarioikeudet.

Kilpailukomitea tulee valita mahdollisimman aikaisin, SM-kilpailuun edeltävän vuoden loppuun mennessä. Kilpailukomitea noudattaa SKKL:n voimassaolevia kilpailumääräyksiä ja ohjeita.

Kilpailukomitea

● Pyytää tuomarikomitealta seuraavaksi vuorossa olevien kotimaisten SKKL:n tuomareiden tiedot, joita pyytää tuomaroimaan.

Kohta 5.2. Tuomarikomitea nimeää kilpailukomitealle seuraavat käytettävät tuomarit siinä järjestyksessä, jossa komitea pyytää heitä tuomaroimaan. Listaan nimetään vähintään yksi ylimääräinen tuomari, mikäli joku aiemmin nimetyistä on estynyt. (Tuomarikomitean sihteeri pitää tuomarilistan ajantasaisena ja pyynnöstä antaa tuomarilistan nähtäväksi.)

● Valitsee Tuomariston puheenjohtajan yhdessä tuomarikomitean kanssa.

● Pyytää tuomarikomitealta listan ulkomaalaisten tuomareiden Florintin kokeen suorittaneista tuomareista ja antaa ehdotuksen tuomarikomitealle hyväksyttäväksi.

Kutsuu sovitun tuomarin ja ohjeistaa hänet tehtävään.

● Suunnittelee kilpailutyöt. Kilpailutöiden laatijoilla on oltava riittävä ammatillinen osaaminen (joko tuomaripätevyys tai riittävän laaja kilpailukokemus) kilpailutöiden laatimiseen ja töihin soveltuvan materiaalin hankkimiseen.

● Laatii kyseiseen kilpailuun tarvittavat lisäohjeet (mm. assistentin kilpailu- ja työkohtaisesta käytöstä).

● Päättää esivalmistelu- ja kilpailuajoista. Laatii kilpailuun aikataulun.

● Esittää suunnitelmat ja julkaistavat materiaalit ennalta valmisteltavista töistä kilpailuaikatauluineen ja ohjeineen tuomarikomitealle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Aikataulutuksessa on huomioitava Florintin ohje riittävästä ajasta tuomarityöskentelyyn. Ihanteellinen arviointiaika on 10min/työ.

Yllätystyöt jäävät ainoastaan niistä vastuussa olevien tietoon.

● Huolehtii yllätystöiden materiaalitilauksista ja materiaaleista.

● Valitsee keskuudestaan yllätystöiden kilpailumateriaalien jakajat ja täydentää tarvittaessa ryhmää.

● Järjestää töiden juoksevan numeroinnin niin, että saman kilpailijan töille annetaan eri numerot kuhunkin työhön (mahdollistaa salaisen arvioinnin)

● Päättää yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa mahdollisesta sponsoroinnista ja näkymisestä.

● Järjestää tuomari-infon ennen arvioinnin alkua. Infolle oltava riittävästi aikaa – > jatkuu tuomariston kesken tuomarikokouksena

● Kilpailukomiteassa voi olla maksimissaan 1-2 tuomarikomitean jäsentä

● Valitsee muut toimihenkilöt / apulaiset kilpailuorganisaatioon

3. KILPAILUN JOHTAJA

Kilpailun johtajalla on oltava SKKL:n tuomarioikeudet

● Toimii kilpailukomitean puheenjohtajana.

● Vastaa yhdessä kilpailukomitean ja kilpailun järjestäjän kanssa sääntöjen noudattamisesta, kilpailun kulusta, aikataulusta ja tiedottamisesta.

● Toimii käytännön järjestelyiden organisaattorina.

● Vastaa yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa kilpailupaikan, esivalmistelu- ja arviointitilan kunnostuksesta (tilojen koko, valaistus, pöydät, istuimet, ovien avaaminen ja sulkeminen, mahdolliset virvokkeet kilpailijoille ja tuomaristolle jne.) ja mahdollisten kylmäsäilytystilojen hankkimisesta.

● Vastaa kilpailijoiden määräaikaan mennessä esittämiin kirjallisiin kysymyksiin ennen kilpailuja. Kysymyksiin vastaaminen tapahtuu sovittuna ajankohtana niin ikään kirjallisesti (email). Kaikki esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset tulee lähettää tiedoksi kaikille kilpailijoille.

● Vastaa kilpailijoiden esivalmistelun ja varsinaisen kilpailun aikana esittämiin kysymyksiin.

● Lähettää tuomaristolle kaiken tarvittavan kilpailua koskevan materiaalin (mukaan lukien kilpailijoille lähetetty materiaali) hyvissä ajoin ennen kilpailua.

● Järjestää tuomarien nähtäville kaiken yllätystöihin liittyvän kilpailumateriaalin.

● Päättää kilpailumateriaalin (esim. huonojen kukkien) vaihtamisesta kilpailun aikana.

● Organisoi kilpailutöiden siirtämisen arviointipaikalle

● Informoi tuomariston puheenjohtajaa ja tuomaristoa ennen arvioinnin aloittamista järjestettävässä tuomari-infossa.

● Toimii kilpailijoiden ja tuomariston yhdyshenkilönä.

● Järjestää kilpailijoiden ja tuomariston yhteisen tuomaripalaverin välittömästi kilpailun– ja tulosten julkistamisen jälkeen.

● Toimittaa arviointipöytäkirjat SKKL:n arkistoon ja ohjeistaa toimiston lähettämään kopiot niistä kullekin kilpailijalle. Pyrkimyksenä olisi, että kilpailijat saisivat jo tuomaripalaverissa omien töidensä arviointipöytäkirjojen kopiot tai tulosteet.

4. TUOMARISTON PUHEENJOHTAJA

Tuomariston puheenjohtajalla on oltava SKKL:n tuomarioikeudet (National Certified Assessor and Judge in Floral Design)

Tuomarikomitea nimeää tuomariston puheenjohtajan yhdessä kilpailukomitean kanssa.

● Järjestää ennen arvioinnin aloittamista tuomariston aloituskokouksen, jossa toimii puheenjohtajana.

● On tuomariston johtaja ja johtaa muun tuomariston työskentelyä.

● Vastaa siitä että tuomaristo ei seuraa sosiaalista mediaa kilpailun aikana.

● Osallistuu itse arviointiin.

● Luovuttaa arviointipöytäkirjat kilpailun johtajalle tai pisteiden laskijoille.

● Vastaa mahdollisen ulkomaalaisen tuomarin informoimisesta kilpailun ja arvioinnin aikana.

● Tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee ristiriitatilanteisiin liittyvissä äänestyksissä (esim. työn hylkääminen).

5. TUOMARISTO

5.1. TUOMARISTON KOULUTUS JA TUOMARIOIKEUDET

● Tuomarikomitea vastaa tuomarikokeen (National Certified Assessor and Judge in Floral Design) järjestämisestä Florintin sääntöjen mukaan yhdessä SKKL:n kanssa, sekä vastaa siihen liittyvästä koulutuksesta.

● Tuomarikomitea vastaa myös jo toimivien tuomareiden koulutuksesta.

● Tuomarina voi toimia henkilö, joka on SKKL:n jäsen ja joka on suorittanut tuomarikokeen hyväksytysti. Tuomarina toimivan henkilön tulee ylläpitää ammattitaitoaan muun muassa osallistumalla tuomarikoulutukseen. Jos tuomari on pois koulutustilaisuudesta kaksi kertaa ilman pätevää syytä, tulee tuomarikomitean ottaa yhteys kyseiseen tuomariin. Jos tuomari on pois koulutustilaisuudesta kolme kertaa ilman pätevää syytä, voi tuomarikomitea/hallitus evätä hänen tuomarioikeutensa. Asia käsitellään tapauskohtaisesti.

● Tuomarioikeudet ovat voimassa 5 vuotta. (Florintin sääntöjen mukaisesti National Certified Assessor and Judge in Floral Design: validity of the certificate)

5.2. TUOMARISTON VALINTAKRITEERIT

● Arvioivia tuomareita on vähintään 3 henkilöä, joista vähintään kaksi kotimaista SKKL ry:n tuomaria. Kts poikkeus kohta 11. Muut mahdolliset piirien järjestämät kilpailut

● Tuomarikomitea valitsee seuraavat käytettävät tuomarit uuden tuomarikokeen suorittaneista (National Certified Assessor and Judge in Floral Design).

Tuomarikomitea nimeää kilpailukomitealle seuraavat käytettävät tuomarit siinä järjestyksessä, jossa komitea pyytää heitä tuomaroimaan. Listaan nimetään vähintään yksi ylimääräinen tuomari, mikäli joku aiemmin nimetyistä on estynyt.

Tuomarit nimetään siinä järjestyksessä, että kaikki kokeen suorittaneet tuomarit saavat vuorollaan mahdollisuuden toimia tuomarina. Täten tuomarit pystyvät pitämään vaadittavaa aktiivisuutta yllä ja keräämään pisteitä (Florintin säännöt), jotta tuomarioikeudet on mahdollista uusia 5 vuoden kuluttua.

(Tuomarikomitean sihteeri pitää tuomarilistan ajantasaisena ja pyynnöstä antaa sen nähtäväksi.)

● SM-kilpailuissa tulee aina olla vähintään yksi ulkomaalainen tuomari. Myös ulkomaalaisen tuomarin tulee olla suorittanut Florintin tuomarikokeen (National Certified Assessor and Judge in Floral Design). Tuomarikomitea antaa kilpailukomitealle listan kokeen suorittaneista tuomareista.

● Esteellisyys: Tuomaristoon ei voi osallistua henkilö, jonka jäsenliikkeen edustaja kilpailee kyseisessä kilpailussa. Myös läheinen sukulaisuus on este tuomarityöskentelylle, samoin ko. kilpailuun etukäteen tehtävä valmennustyö.

● Kilpailukomitea voi ehdottaa kilpailun tuomaristoon myös jonkin muun alan asiantuntijan (ei SKKL:n tuomari) edellä kuvattujen lisäksi. Tuomarikomitean on hyväksyttävä ehdotettu asiantuntija. Asiantuntija osallistuu ennalta päätetyn kilpailutyön/arviointikohteen/-kohteiden arviointiin sovitulla tavalla (mikäli arviointikohteiden painotusta muutetaan, on tästä informoitava kilpailijoita.)

Tuomariston ja sen mahdollisen asiantuntijajäsenen nimet ilmoitetaan kilpailijoille hyvissä ajoin ennen kilpailua annettavissa ohjeissa.

5.3. TUOMARISTON INFORMOINTI

● tuomariston jäsenille lähetetään sama kirjallinen informaatio kuin kilpailijoillekin. Ulkomaalainen tuomari saa informaatiomateriaalin ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi käännettynä.

● Mikäli kilpailussa on yllätystöitä, tuomaristolle annetaan sama kirjallinen materiaalipaketti kuin kilpailijoillekin. Tuomarien pitää myös nähdä yllätystöihin annettu kasvimateriaali- ja erikoistarvikevalikoima (ns. perustarvikkeista riittää kirjallinen listaus).

● Kilpailun johtaja antaa tuomaristolle tarvittavat lisäinformaatiot kilpailua edeltävässä tuomari-infossa. Tällaisia ovat mm. kilpailijoiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset.

● Tuomaristoa muistutetaan, että he eivät saa seurata sosiaalista mediaa kilpailun aikana.

(Tuomariston puheenjohtaja vastaa tämän noudattamisesta)

5.4. TUOMARISTON ARVIOINTITYÖSKENTELY

Aloituskokous:

● Tehtävien läpikäynti, keskustelu aiheista ja tehtävien kuvauksista.

● Tuomarilomakkeiden läpikäynti.

● Keskustelu piste-eroista ja päätöksen tekeminen: päätetään miten suuret piste-erot arviointikohdittain ovat sallittuja perusteluitta.

Esim. jos on tehty päätös, piste-erot voivat maksimissaan olla 3 pistettä, käydään keskustelu piste-eron ollessa suurempi (esimerkiksi tuomarit ovat antaneet 15, 16 ja 17 pistettä , ei tarvita keskustelua, mutta jos he ovat antaneet 15, 17 ja 18 käydään keskustelu) :

Keskustelu käydään Tuomariston puheenjohtajan johdolla: sekä alimman että ylimmän pistemäärän antaneet tuomarit perustelevat ratkaisunsa. Myös muu tuomaristo voi osallistua keskusteluun.

Jos tuomari havaitsee/kokee , että häneltä on jäänyt jotain arviointiin vaikuttavaa huomaamatta, hän voi antaa uudet pisteet. Jos tuomari on perustelukeskusteluiden jälkeen sitä mieltä , että hän ”seisoo edelleen pisteidensä takana”, hän voi pitää pisteensä.

● Keskustelu mahdollisista rikkeistä johtuvista pistevähennyksistä, sekä päätökset niiden suuruudesta.

● Työskentelyn aikataulutus

Arviointityöskentely:

● Tuomarit arvioivat itsenäisesti kokonaisvaikutuksen, värin ja idean pisteasteikolla 0 – 25.

● Tuomaristo yhdessä tai erillinen tekniikkatuomaristo arvioi tekniikan asteikolla 0 – 25.

Kaikki tuomarit merkitsevät yhdessä päättämänsä tekniikkapisteen arviointilomakkeeseensa. (Mikäli käytössä on erillinen tekniikkatuomaristo, tulee tekniikkapisteiden painoarvon säilyä samana kuin muidenkin arviointikohteiden.)

● Tuomarit voivat kirjoittaa kommentteja arviointipöytäkirjoihin tarpeen ja tilanteen mukaan, käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Tuomaripalaveri kilpailun jälkeen:

● Tuomarit tekevät yhteisen yleisen koonnin kilpailuista, sopivat ja jakavat keskenään tehtävänsä/puheenvuoronsa tuomaripalaveriin.

5.5. TUOMAROINNIN ETIIKKA

● tuomareiden tulee toimia tehtävissään eettisesti oikein eli tuomareiden ”etiikka” on osa ammattitaitoa

6. KILPAILUN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tekninen valvoja

Kilpailuun nimetään vastuullinen valvoja, joka ilmoitetaan tuomarikomitealle ja kilpailijoille. Hänellä on tarvittava määrä avustajia, jotta valvonta voidaan toteuttaa kattavasti.

Hän tarkistaa ja valvoo (avustajineen) että

● Kilpailupaikalla noudatetaan annettuja ohjeita ja rajoituksia (esim. Mitat, ajankäytön ylitys, assistentin käyttö ohjeiden mukaan)

● Käytetään ohjeiden mukaisia työkaluja ja materiaaleja sekä noudatetaan ohjeiden mukaisia työtapoja.

● Ilmoittaa mahdollisista rikkeistä tuomariston puheenjohtajalle.

● Muut erikseen sovitut tehtävät

Ajanottaja(t)

● huolehtii kilpailun aikataulun pitävyydestä ja ajan ilmoittamisesta kilpailijoille.

AVUSTAJAT

● auttavat tarvittaessa kilpailutöiden ja yllätystöissä tarvittavien materiaalien siirtämisessä ja toimivat yhteyshenkilönä kilpailupaikan ja arviointipaikan välillä.

Juontaja(t)

● on kilpailun onnistumisen ja yleisön viihtymisen kannalta tärkeä henkilö.

● Juontajan tulee tuntea kukkasidontaa. Mikäli kilpailussa on juontajapari, on toisen juontajan oltava kukkasidonnan ammattilainen.

PISTEENLASKIJAT

● laskevat tuomarien arviointipöytäkirjojen pisteet yhteen.

● Pitävät hallussaan kilpailijoiden ja töiden numero- ”avainta”, jonka avulla töiden numerot ja niiden tekijät selviävät.

● Kokoavat pisteet koontikaavakkeelle.

● Asettavat kilpailijat paremmuusjärjestykseen koontikaavakkeille sekä sarjoittain (juniori/seniori) että kokonaiskilpailun suhteen.

Pisteenlaskijoita on oltava kaksi (2). Virhemahdollisuudet on eliminoitava täysin.

Mikäli kilpailussa käytetään erillistä tekniikkatuomaristoa, annetut tekniikkapisteet kerrotaan (kokonaisvaikutusta, väriä ja ideaa) arvioivien tuomarien lukumäärällä.

Kilpailukomitea ja/tai kilpailun johtaja tarkistaa pisteet ennen niiden julkistamista.

SIIVOOJAT

● Hoitavat kilpailupaikan esi- ja jälkisiivouksen.

TEKSTAAJAT

● huolehtivat kilpailijoiden nimikylttien, lahjoittajalistojen, kunniakirjojen yms. Tekstaamisesta.

TIEDOTTAJA

● vastaa kokonaisvaltaisesti kilpailun tiedottamisesta ja mahdollisesta markkinoinnista.

KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailusääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Kukkakauppiasliitto r.y:n ja sen eri piirien järjestämissä kilpailuissa.

Tuomarikomitea tarkistaa kilpailusäännöt ja niiden ajanmukaisuuden vuosittain.

Tuomarikomitea tekee tarvittavat muutokset tuomaripäivien pohjalta yhteistyössä tuomariston kanssa.

Kilpailusääntöjen muutokset ja korjaukset hyväksyy SKKL:n hallitus tuomarikomitean esityksestä.

Kulloinkin voimassa olevat kilpailusäännöt julkaistaan liiton verkkopalvelusivuilla, mistä ne ovat kilpailukomitean, kilpailijoiden, tuomareiden sekä erilaisten sidosryhmien saatavilla.

7. KUKKASIDONNAN SUOMEN MESTARUUSKILPAILU

7.1. Suomen Mestaruuskilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Järjestämisajankohta on pääsääntöisesti huhti-lokakuu.

7.2. PÄÄSYVAATIMUKSET

Kilpailijan tulee olla jokin seuraavista:

● SKKL r.y:n jäsenliikkeen edustaja. Hänen tulee olla työsuhteessa edustamassaan liikkeessä.

● SKKL:n henkilöjäsen eli floristijäsen.

● SKKL r.y:n yrityskannattajajäsenyyden omaavassa ammatillisessa oppilaitoksessa opettaja tai opiskelija.

● Henkilökannattajajäsen

7.3. KILPAILU

SM-kilpailu voi olla kaksiosainen. Tällöin ensimmäinen kilpailun osa voi toimia SM-kilpailun karsintakilpailuna. Toisen osan SM-finaaliin pääsee ennalta ilmoitettu (kilpailukomitean ennalta päättämä) määrä kilpailijoita karsintakilpailussa saavutetun pistemäärän perusteella.

Alkukilpailun ja finaalin pisteet lasketaan yhteen.

Kilpailu voi olla myös yksiosainen ilman alkukarsintaa.

7.4. KILPAILUTYÖT

● Ennalta valmisteltavia töitä 1 – 2 kappaletta (kilpailukomitean päätös). Töiden määrä, aiheet ja muut tiedot julkistetaan hyvissä ajoin ennen kilpailua.

● Yllätystöitä 1 – 3 kappaletta (kilpailukomitean päätös).

● Yhteensä kilpailutöitä tulee olla 3-5 kappaletta.

● Kilpailutyöt tulee laatia siten, että niillä mitataan sidontataitoa mahdollisimman laaja-alaisesti.

● Kilpailutöitä /kilpailuja koskeviin kysymyksiin vastaa kilpailun johtaja. Hän välittää merkittävät/aiheelliseksi katsomansa keskustelut kaikille kilpailijoille ja tuomaristolle, jotta informaatio on tasapuolista. (Kilpailutyöt tulisi pyrkiä laatimaan niin selkeiksi ja yksiselitteisiksi, että niissä ei ole mitään kysyttävää)

● Kilpailu, jonka yleisötilaisuusosa on tarkoitettu ammattiväelle, voi olla luonteeltaan ”ammatillinen”. Mikäli kilpailua pääsee seuraamaan myös suuri yleisö, kilpailukomitean on otettava tämä seikka huomioon (mm. töiden esillepano yleisön nähtäväksi, kesto tapahtuman/näyttelyn ajan jne.)

● Kilpailussa voidaan yleisön viihdyttämiseksi sitoa myös yksi tai useampi näytöstyö, jota ei arvioida (kilpailukomitean päätös).

8. KILPAILUSARJAT

8.1. SM-kilpailuissa ja piirinmestaruuskilpailuissa käytetään sarjajakoa juniorit/seniorit. Jako perustuu osallistujien kilpailumenestykseen.

JUNIORIKILPAILIJA

On ensikertalainen tai aiemmin kilpaillut henkilö, joka ei ole voittanut sarjaansa piirimestaruus- tai avoimissa kilpailussa tai ei ole sijoittunut kolmen parhaan joukkoon SM-kilpailun juniorisarjassa. Juniori säilyy juniorina koko kalenterivuoden ajan.

SENIORIKILPAILIJA

On voittanut SKKL ry: piirin järjestämän avoimien tai piirimestaruuskilpailujen juniorisarjan tai sijoittunut kolmen parhaan joukkoon SM-kilpailun juniorisarjassa.

Kilpailusarja ei vaikuta kokonaiskilpailun lopputulokseen.

8.2. KUKKASIDONNAN SUOMEN MESTARI

SM-kilpailussa kokonaiskilpailun korkeimman pistemäärän saavuttanut Suomen kansalainen on kilpailuvuoden kukkasidonnan Suomen mestari.

Mestaruus säilyy siihen asti, kunnes uusi Suomen mestari valitaan.

Joinakin vuosina voidaan Suomen mestaruuskilpailuissa saavutetun menestyksen perusteella valita Suomen edustajat kansainvälisiin kilpailuihin. Tästä on tiedotettava kilpailukutsussa.

Kukkasidonnan Suomen mestari on joko juniori- tai seniorisarjan voittaja. Juniorien tai seniorien Suomen mestaria ei kilpailujärjestelmässämme ole, joten tällaisia titteliä ei voida käyttää ansioluettelossa tai markkinoinnissa.

9. PIIRIMESTARUUSKILPAILUT

SKKL:n piirit voivat järjestää oman piirinsä mestaruuskilpailut alueensa kilpailijoille haluamaan ajankohtana. Kilpailuissa valitaan piirinmestari.

Kilpailuissa noudatetaan samaa juniori/ seniori jakoa, kuten SM-kilpailuissa.

9.1. Pääsyvaatimukset: kuten kohdassa 7.2, lisäksi järjestävän piirin alueella.

9.2. Kilpailutyöt voivat olla ennalta valmisteltavia ja/tai yllätystöitä.

9.3. Kilpailun järjestämistä määrittelevät samat säännöt, kuin SM-kilpailun järjestämistä.

10. AVOIMET KILPAILUT

Avoimien kukkasidontakilpailujen järjestämisen periaate on se, että niihin voivat osallistua ketkä tahansa.

Osallistuminen on mahdollista myös ei liiton/piirien jäsenille sekä ulkomaisille kilpailijoille.

Kilpailumaksussa voidaan antaa etua liiton jäsenille, jolloin maksu on SKKL:n jäsenille jäsenhintainen (=huomattava alennus). Kaikille muille (ei jäsenet, ulkomaiset kilpailijat) maksu on normaali (=selkeästi korkeampi).

Kilpailijoiden määrä voi olla rajattu.

10.1. Kilpailutyöt voivat olla yllätystöitä ja/tai ennalta valmisteltavia, määrää ei ole rajattu.

10.2. Kilpailussa voidaan valita myös kilpailun järjestävän piirin piirinmestari. Tästä on tiedotettava kilpailukutsussa. Piirinmestaruudesta kilpailevat vain piirin jäsenet. Korkeimman pistemäärän saavuttanut piirin jäsenkilpailija on Piirinmestari.

Muut kilpailevat avointen kokonaiskilpailun sijoituksista.

10.3. Kilpailuissa voidaan noudattaa samaa juniori/ seniori jakoa, kuten SM-kilpailussa.

Kilpailukomitea päättää ja ilmoittaa jo kilpailukutsussa miten palkinnot jaetaan.

10.4. Kilpailujen järjestämistä määrittelevät muutoin samat säännöt kun SM-kilpailuja.

11. MUUT MAHDOLLISET PIIRIEN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT

Piirit voivat järjestää myös muita kilpailuita alueellaan, ja voivat halutessaan rajata osallistumiskriteerejä.

Pienissä kilpailuissa voidaan käyttää myös vain kahta tuomaria, mikäli se on perusteltua.

Näiden järjestämisessä sovelletaan yleisiä kilpailusääntöjä.

12. MUUT KILPAILUIHIN LIITTYVÄT OHJEET

12.1. PALKINTOJEN JAKO

SM- ja Piirin mestaruuskilpailut:

● Juniorisarjan 1., 2. ja 3. palkitaan

● Seniorisarjan 1., 2. ja 3. palkitaan

● Kokonaiskilpailun 1., 2. ja 3. palkitaan

● Piirimestaruuskilpailussa kokonaiskilpailun korkeimman pistemäärän saavuttanut kilpailija on piirinmestari.

● SM-kilpailussa kokonaiskilpailun korkeimman pistemäärän saavuttanut (Suomen kansalainen) kilpailija on kukkasidonnan Suomen Mestari.

Avoimet ja muut kilpailut:

● Kilpailukomitea päättää ja ilmoittaa jo kilpailukutsussa miten palkinnot jaetaan.

12.2. TUOMARIPALAVERI KILPAILIJOILLE

Kilpailijat, tuomaristo, kilpailun johtaja ja kilpailukomitea (tai komitean edustaja(t)) kokoontuvat kilpailun jälkeen tuomaripalaveriin (tuomaripalaverin aika ilmoitetaan etukäteen).

Siihen voi osallistua myös muita kilpailuorganisaatioon kuuluvia, joiden katsotaan tarpeelliseksi olla paikalla.

Assistentit voivat olla paikalla, mutta heillä ei ole puheoikeutta.

Tuomaripalaverissa voivat olla paikalla myös tutkinnon suorittajan arvioijat silloin, jos kilpailussa samalla suoritetaan jotakin tutkinnon osaa. Näillä edellä mainituilla ei ole puheoikeutta.

Tuomaripalaverissa tuomaristo voi esittää yhteenvedon kilpailun töistä ja kilpailijalla on oltava mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta kilpailutöistään. Palaveriin on varattava riittävästi aikaa.

12.3. KILPAILIJA/ASSISTENTTI

Kilpailija/assistentti pukeutuu tilaisuuden vaatimalla tavalla ja noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Kilpailija/assistentti huolehtii tarvikkeensa kilpailupaikalle ja vie pois kaiken tuomansa materiaalin kulloinkin annettujen ohjeiden mukaan.

Kilpailija/assistentti huolehtii kilpailu- ja esivalmistelupaikkansa siisteydestä.

12.4. TYÖN/KILPAILIJAN POISTAMINEN ARVIOINNISTA/KILPAILUSTA

tai pisteiden vähentäminen

Ohjeiden, ajan, mittojen ja/tai muun ohjeen noudattamatta jättäminen oikeuttaa työn sulkemiseen arvioinnin ulkopuolelle tai pisteiden vähentämiseen.

Tuomaristo päättää hylkäämisestä tai pisteiden vähentämisestä ja perustelee päätöksensä. Vähennykset merkitään tuomarilomakkeissa omaan sarakkeeseensa. Vähennys ei vaikuta muiden arviointikohtien pisteiden antoon/arviointiin.

Mikäli kilpailija/assistentti käyttäytyy sopimattomasti, voi kilpailun johtaja/kilpailukomitea poistaa kilpailijan kilpailusta. Päätös on perusteltava.

12.5. KILPAILIJOIDEN PROTESTIOIKEUS

Kilpailijoilla on protestioikeus. Protesti on tehtävä joko kilpailun aikana tai välittömästi kilpailun jälkeen. Kilpailun johtaja, tuomariston puheenjohtaja ja kilpailukomitea päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

12.6. KILPAILUPAIKAN PERUUTUS
● Kilpailumaksun palautus: Kilpailuun osallistuva sitoutuu maksamaan täysimääräisenä kilpailumaksun, joka peruutustilanteessa palautetaan vain lääkärintodistuksella. (Lääkärin arvio, onko osallistuminen kilpailijalle terveydellinen riski.)

● Kilpailupaikan eteenpäin luovutus: Mikäli ilmoittautunut kilpailija ei pääse osallistumaan kilpailuun, hänen paikkansa vapautuu seuraavalle varalla ilmoittautuneelle. Mikäli ilmoittautuneita ei ole, paikkaa ei täytetä. Mahdollisen uuden henkilön tulee olla ilmoittautunut hakuaikana ilmoittautumislomakkeen kautta.

● Kilpailumaksun ositus: Jos kilpailumaksu sisältää SKKL:n kukkakauppiaspäivien illallisen, se ei ole ositettavissa kilpailumaksusta. Illalliskortti on henkilökohtainen, eikä sitä voi antaa edelleen. Poikkeuksena seikka, jolloin kilpailija on illallisella jo muutoin kutsuttuna, illalliskortin voi luovuttaa omalle assistentille.

13. ARVIOINTIPERIAATTEET

13.1. ARVIOINNIN PÄÄPERIAATTEET

● Kilpailussa tulisi käyttää suljettua arviointia, jotta tuomarityöskentely olisi mahdollisimman objektiivista. Suljettu arviointi edellyttää sitä, että tuomarit eivät ole kilpailupaikalla esivalmistelu- tai kilpailuaikana eivätkä näe missään vaiheessa kilpailijoiden nimikylttejä tai nimettyjä osastoja. Tuomaristo ei saa seurata sosiaalista mediaa kilpailun aikana.

● Tuomarien työskennellessä nimikyltit on oltava vaihdettuna salaiseen numerointiin jossa eri kilpailutöissä samalla kilpailijalla on aina eri numero (töiden numeroinnin ”purkuavain” on pidettävä tarkoin salassa ja vain siitä vastuussa ja sitä tarvitsevien hallussa)

Kun työt tulevat arvioinnista takaisin yleisön nähtäväksi, on numerot vaihdettava takaisin nimikyltteihin.

● Avointa arviointia käytetään, mikäli tilanne sitä vaatii. Tästä on tiedotettava etukäteen.

13.2. PISTEYTYS JA ARVIOINTIKOHTEET

LIITE 1. KILPAILUJEN tuomarilomake suomi/engl

LIITE 2.a Tuomarilomakkeen selvityssivu

LIITE 2.b Tuomarilomakkeen selvityssivu engl

LIITE 3. Tuomarilomake aputaulukko 7kilp/sivu

13.3. ARVIOINTI JA PISTEIDEN ANTAMINEN

● Jokainen tuomari pisteyttää kunkin arviointikohteen: kokonaisvaikutus, väri ja idea itsenäisesti käyttämällä arviointiasteikkoa 0 – 25 pistettä.

● Tekninen arviointi suoritetaan yhdessä (kaikilta tuomareilta sama päätetty pistemäärä)

● Kilpailukomitean ja tuomarikomitean yhteisellä päätöksellä kilpailussa voidaan käyttää erillistä tekniikkatuomaristoa jolloin osa (ennalta nimetyt tuomarit) tuomaristosta arvioivat itsenäisesti kokonaisvaikutuksen, värin ja idean. Erillinen tekniikkatuomaristo arvioi tekniikan yhdessä.

● Tekniikan painoarvon tulee säilyä samana kuin muidenkin arviointikohteiden.

● Katso myös luku 5.3. ja 5.4.

14. KILPAILUAJAT

Kilpailukomitea esittää kilpailun aikataulun sisältäen kilpailu- ja esivalmisteluajat tuomarikomitealle hyväksyttäväksi.

Tuomarikomitea tarkastaa aikataulujen toimivuuden myös tuomarityöskentelyn kannalta. Arviointiaikaa tulisi varata 10 minuuttia / työ (Florintin ohje).

15. KILPAILU- JA ARVIOINTIPAIKKA

● Kilpailupaikan, mahdollisen esivalmistelutilan ja arviointitilan tulee olla tarpeeksi tilavia ja hyvin valaistuja.

● kilpailu- ja arviointipaikan valaistuksesta, tilakorkeudesta, ovien koosta, arviointikorkeudesta ja väreistä on tiedotettava kilpailijoille etukäteen.

● Arviointitilan on oltava riittävän suuri, jotta työt saadaan hyvin ja ilmavasti esille. Arvioitavien töiden ympärillä on oltava niin paljon vapaata tilaa, että töiden arviointi käy esteettä.

● Kilpailutöiden tulee saada tasavertaiset paikat arviointitilassa.

● Mikäli kilpailutyön aihe vaatii, esim. korkeampaa tasoa arviointitilassa, se on sinne toimitettava (esim. kukkakorin arviointi lattialla tai pöydällä vaikuttaa ratkaisevasti arviointiin).

● Mikäli yleisö pääsee esivalmistelu- tai kilpailupaikalle, on tila rajattava siten, että kilpailijoiden työrauha säilyy.

16. ASSISTENTIN KÄYTTÖ

● Kilpailukomitea ilmoittaa assistentin käytöstä ja hänen tehtävien rajauksesta kilpailu- ja työkohtaisesti

Suomen Kukkakauppiasliitto ry