Florint

Short history – Lyhyt historia

Until 2009 the International Florist Organisation FLORINT, was named “European Federation of Professional Florists’ Associations´ (in short FEUPF). This federation was founded in 1958 in Strasbourg. The founders were a number of National Florists’ Associations that worried about the possible threads of the advancing European integration. On the other hand they saw possibilities and opportunities if they would create and intensify co-operation between their associations on the European level.

Nowadays FLORINT organises the national Florists’ Associations of 20 European countries. Membership applications of various countries, also outside Europe, are pending. FLORINT represents a small, but certainly not negligible part of European industry. About 100.000 florists generate a total turnover of more than 15 billion Euro’s; more then 350.000 people earn their living in a flower shop, of which 150.000 are paid employees.

Vuoteen 2009 saakka Kansainvälinen Kukkakauppiasjärjestö FLORINT oli nimeltään Euroopan Kukkakauppiasliittojen Yhdistys (FEUPF). Tämä organisaatio perustettiin 1958 Strasbourgissa. Perustajia olivat muutamat kansalliset Kukkakauppiasliitot, jotka tiedostivat Euroopan integraation tuomat mahdolliset uhat. Toisaalta nähtiin mahdollisuudet ja tilaisuus luoda ja kiinteyttää kansallisten järjestöjen yhteistyötä Euroopan tasolla..

Nykyään FLORINT kattaa 20 Euroopan maan kansalliset Kukkakauppiasliitot. Parhaillaan käsitellään usean maan jäsenhakemuksia, myös Euroopan ulkopuolelta. FLORINT edustaa pientä, mutta ei varmasti vähäpätöistä toimialaa Euroopassa. Arviolta 100.000 kukkakauppaa pyörittää yli 15 miljardin euron liikevaihdon. Yli 350.000 henkilöä ansaitsee elantonsa kukkakaupassa. Niistä 150.000 on palkattuja työntekijöitä.

Mission, goals, key tasks – Missio, tavoitteet, avaintehtävät

FLORINT’s mission is to contribute to the development of the economical prosperity of its members and the persons involved in their business. The goals are to represent its members’ interest as good as possible towards public organisations, especially the European Commission; to contribute to the improvement of professionalism and craftsmanship; to support and service the member associations individually and collectively.

FLORINTin tehtävä on edistää jäsentensä ja alalla työskentelevien ihmisten taloudellisen vaurauden kehitystä. Tavoitteena on edustaa niin hyvin kuin mahdollista jäsentensä etuja julkisissa organisaatioissa, erityisesti Euroopan Komissiossa, edistää ammattitaidon ja tietotaidon kehitystä, tukea ja palvella jäsenjärjestöjä, yhdessä ja erikseen.

This implicates that the key tasks of FLORINT are:

To position the strategic interests of the floral retail industry.
FLORINT is the recognised representative body of the industry towards the European Commission and defends the interests of florists on the European level.

To safeguard / promote healthy industrial development.
FLORINT organizes biannually European Competitions in floristry on a junior and senior level. Competitions being an important source of innovation and a stimulus for professional development. FLORINT furthers the improvement of vocational training with initiatives like the development of the “European Master of Floral Design”.

To create added value for the members.
Various initiatives have been taken: investigations of relevant issues, inquiries into relevant items, stimulating the exchange of knowledge and ideas between the members and so forth.

Tämä tarkoittaa, että FLORINTIN avaintehtävät ovat:

Määrittää kukkien vähittäiskaupan strateginen etu.
FLORINT on toimialan tunnustettu edustajataho suhteessa Euroopan Komissioon ja puolustaa kukkakauppojen etuja Euroopan tasolla.

Toimia turvaverkkona ja puskurina edistäen toimialan tervettä kehitystä.
FLORINT järjestää joka toinen vuosi kukkasidonnan Euroopan Mestaruuskilpailut, juniori- ja senioritasoilla. Kilpailut ovat tärkeä innovaation lähde ja virike ammattitaidon kehittymiseen. FLORINT edistää ammatillisen koulutuksen kehittymistä aloitteilla kuten luomalla Euroopan Floristimestari -tutkinnon.

Luoda lisäarvoa jäsenilleen.
Erilaisiin toimia on toteutettu: tutkimuksia olennaisista ammattialueista, kyselytutkimuksia alan tärkeistä aiheista, tiedonvaihdon ja ideoiden lisäämistä jäsenten välillä jne.

FLORINT http://www.florint.org/

Suomen Kukkakauppiasliitto ry